محافظ سیستم چکاننده
نوشته شده توسط شکار ابزار   

محافظ سيستم چكاننده

بسياري از اوقات به منظور سرهم كردن سلاح و يا امتحان عملكرد دستگاه چكاننده ، سلاح را مسلح كرده و به ناگزير به منظور جلوگيري از تحت فشار قرار گرفتن فنرهاي موجود در دستگاه چكاننده ، ماشه را مي چكانيم.

 وجود فشنگ و چاشني آن باعث مي شود به هنگام چكاندن ماشه و رها شدن فنر چخماق تمامي نيرو به سوزن وارد شده و سوزن نيز نيرو را به چاشني وارد كند . اما هنگامي كه فشنگ در لوله وجود نداشته باشد ، نيروي حاصله از جانب سوزن به صورت عكس منتقل شده و مي تواند به مرور زمان باعث خستگي فنرها – آسيب ديدن محورها – شكستن فنرها و حتي شكستن سوزن شود.

اگر چه استفاده از پوكه نيز مي تواند تا حدودي از آسيب ها جلوگيري كند اما تشابه آن با فشنگ و ضريب اطمينان بسيار پائين اين كار آنرا عاقلانه و منطقي نمي كند . در تفنگ هميشه اولين اشتباه آخرين اشتباه است .

      

 

چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی                که حال ما نه چنین بودی ار چنان بودی